Zorgmeter

Zorgmeter

De verkiezingsbeloften vliegen ons om de oren. Maar op welke partij moet je op woensdag 22 november stemmen als je de zorg belangrijk vindt? De kies- en stemwijzers geven vaak geen goed beeld als het om de zorg gaat. Wij hebben daarom alle verkiezingsprogramma’s goed bekeken en de Zorgmeter gemaakt. Hiermee kun je partijen goed vergelijken als je de zorg belangrijk vindt.

 

Maatregel
NSC
VVD
GL/PvdA
PVV
BBB
D66
PvdD
SP
Eigen risico afschaffen
0"We zorgen ervoor dat het eigen risico voor mensen minder belastend is door hen niet te dwingen om
het volledige eigen risico in één keer te betalen, maar per behandeling een deel van het eigen risico.
De optie om het eigen risico te verhogen ondermijnt de risicosolidariteit in de zorg en willen we
schrappen.”
0“We maken het eigen risico behapbaar door mensen niet in één keer hun eigen risico te laten betalen,
maar kiezen voor een betaling per behandeling tot het maximum van het verplicht eigen risico. We brengen
rust in het vaststellen van het eigen risico, door de indexering niet jaarlijks te laten plaatsvinden,
maar de hoogte langere tijd vast te zetten. Stapeling van eigen bijdragen gaan we tegen.”
1"We schaffen het eigen risico stapsgewijs af. Het vrijwillig eigen risico verdwijnt helemaal.” Uit
de doorrekening van het CPB blijkt dat ze het eigen risico de volgende kabinetsperiode willen
verlagen
naar €285.
2“We schaffen het eigen risico af.”
1“Het eigen risico wordt sterk verlaagd en indien mogelijk de komende jaren afgeschaft.”
0"We bevriezen het eigen risico op €385. De afgelopen periode zijn stappen gezet om het eigen risico
slimmer in te richten. In plaats van direct het volledig eigen risico van €385 per jaar kwijt te zijn,
geldt nu dat voor diverse behandelingen maximaal €150 wordt geïnd. De komende jaren verbeteren we dit
systeem.”
2“Het eigen risico wordt afgeschaft. Ook de eigen bijdrage voor chronisch zieken wordt
afgeschaft”
2“Het eigen risico gaat naar nul.”
Inkomensafhankelijke zorgpremie
0“Wij houden vast aan solidariteit in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg door een collectieve
basisverzekering met een niet-inkomensafhankelijke basispremie, aangevuld met inkomensafhankelijke
bijdragen en met bijdragen uit algemene middelen.”
0 “Mensen moeten in de toekomst niet de helft van hun inkomen kwijt zijn aan zorgkosten. Dat vraagt om
grip op betaalbaarheid, én de verantwoordelijkheid terug in het stelsel.”
1 “De nominale zorgpremie wordt verlaagd voor iedereen, zodat we ook de zorgtoeslag kunnen
afschaffen.”
0“Meevallers op zorg naar lagere zorgpremie.”
1“De verdeling van zorgkosten voor burgers moet eerlijker; middeninkomens dragen procentueel het meest
bij. BBB wil hier verandering in brengen.”
0Staat niets over in het verkiezingsprogramma
2“Het ziekenfonds komt terug met een uitgebreide dekking, ook voor mondzorg, fysiotherapie en
(definitieve) anticonceptie. De premie wordt verlaagd en de inkomensafhankelijke bijdrage gaat omhoog.
De zorgtoeslag wordt zo overbodig en het mijden van zorg door de angst voor te hoge kosten wordt
tegengegaan.”
2“De zorgpremies maken we inkomensafhankelijk, mensen met een lager en middeninkomen profiteren
hiervan.”
De markt in de zorg afschaffen
1“We willen een gezondheidsstelstel waarin de mens centraal staat, er minder marktwerking is en het
nijpende personeelsprobleem wordt bestreden.”
0“Laten we onze tijd niet verdoen aan stelseldiscussies, maar praktische verbeteringen
doorvoeren.”
1“We halen stapsgewijs de concurrentie en doorgeslagen marktwerking uit ons zorgstelsel en vormen
zorgverzekeraars zodra dit mogelijk is om tot publieke zorgfondsen. In de overgangsfase van
zorgverzekeraars naar zorgfondsen krijgt in iedere regio één zorgverzekeraar de taak om regionale
zorgafspraken te maken met zorgaanbieders, die alle verzekeraars in die regio moeten volgen.”
1“Acute zorg uit marktwerking”
1“Marktwerking beperken we door één basisverzekeringspolis wettelijk verplicht te maken en de
verschillen in premies te maximeren. Het aanbod in zorgverzekeringen is erg uitgebreid en
onoverzichtelijk. Hierdoor is het goed kunnen vergelijken van de verschillende zorgverzekeringen lastig.
BBB wil een vereenvoudiging van het stelsel en daar hoort het terugdringen van het aantal labels en het
aantal polissen bij. De verschillen en de marktwerking zijn terug te vinden in de aanvullende
polissen."
0“De markt waarin onze zorgaanbieders en zorgverleners opereren, moet eerlijk en efficiënt zijn. Bij
de zorg spelen publieke belangen een grote rol. Dit vraagt daarom goede sturing vanuit de overheid om
deze belangen te beschermen.”
2“Er komt een eerlijke verdeling van de lasten en een einde aan het dominante marktdenken in de
zorg.”
2“De zorg is geen markt. Ondernemers die streven naar winst krijgen geen kans meer in de zorg. We
stoppen met de aanbestedingen, ook voor de gemeentelijke zorgtaken. Ziekenhuizen worden niet meer
gefinancierd per verrichting, er komt een andere manier van financiering van zorg. Voor alle zorg gaat
voortaan een verbod gelden op winstuitkeringen”
Spoedeisende hulpposten heropenen
1 “Niet-complexe ziekenhuiszorg, zoals de meeste spoedeisende hulp, verloskunde en poliklinieken, kan
het meest doelmatig op regionale schaal worden georganiseerd. We zetten ons daarom in voor het behoud
van streekziekenhuizen. Waar nodig passen we de financiering aan op de beschikbaarheid van regionale
zorgvoorzieningen. Voor topklinische laagfrequente behandelingen kan centralisatie verdedigbaar
zijn.”
0“Als spoedzorg in de regio verandert, dan verwachten we dat zorgaanbieders inhoudelijk reageren op
aangedragen bezwaren. We scherpen regelgeving aan.”
1“Waar je ook woont, de ambulance moet je altijd op tijd kunnen bereiken om je naar een ziekenhuis in
de buurt te brengen. We gaan de verschraling van zorgvoorzieningen actief tegen en zetten in op het
behoud van streekziekenhuizen. Door de basiszorg en diagnosecapaciteit goed te spreiden houden we de
zorg voor iedereen toegankelijk. We zijn voor de samenwerking en de bundeling van expertise tussen
ziekenhuizen en specialistenteams waar het gaat om de hoog-specialistische zorg. We stimuleren
kennisdeling zodat patiënten in elk ziekenhuis toegang hebben tot de beste kennis en therapieën. De
acute zorg gaan we financieren op basis van beschikbaarheid en niet langer per verrichte handeling. We
geven de regionale en lokale politiek een belangrijke stem in de besluitvorming over de beschikbaarheid
en zorgen dat hulpposten en basiszorg ook goed bereikbaar zijn voor mensen zonder auto in heel
Nederland. Dit zal volgens landelijke normen gebeuren.”
1“Steeds meer spoedeisendehulpposten en intensive cares worden gesloten. Door concurrentie verdwijnt
er steeds meer zorg uit streekziekenhuizen en vallen er steeds meer om. We stellen voor de acute zorg
uit de markwerking te halen en deze te financieren op basis van een beschikbaarheidsbijdrage zoals de
ambulancezorg en de brandweer.”
1“We zorgen voor sterke acute zorg in de regio. SEH, ziekenhuizen en huisartsenposten worden niet
gesloten, maar we zetten in op samenwerking.”
0“Als een ziekenhuis(afdeling) de zorgkwaliteit zoals vastgelegd in minimale kwaliteitseisen niet kan
borgen kan dit, na gesprekken met toezichthouders, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden en het
uitblijven van verbeteringen ondanks inzet van partijen, betekenen dat een ziekenhuis of afdeling moet
sluiten. Een patiënt moet er namelijk op kunnen rekenen dat zorg voldoet aan minimale kwaliteitseisen.
Een eventuele sluiting moet altijd gepaard gaan met zorgvuldige afbouw, afspraken over het overnemen van
patiënten en duidelijke en proactieve communicatie richting patiënten, andere zorgpartijen en (lokale)
belanghebbenden”
1“De zorg blijft regionaal toegankelijk en lokale ziekenhuizen blijven overeind.”
2“Elke regio in Nederland verdient een volwaardig ziekenhuis, ook voor spoedeisende zorg (waaronder
acute verloskunde). Er verdwijnen geen ziekenhuizen of afdelingen meer en daar waar dat nodig is gaan we
reeds gesloten afdelingen weer openen.”
Artsen in loondienst
1 “We stimuleren dat medisch specialisten in loondienst komen. De toetsing aan Wet normering
topinkomens geldt voor iedereen in de zorg”
0Staat niets over in het programma
2“De medisch specialisten komen in loondienst en dat onder de Wet normering topinkomens (Wnt).”
2De PVV heeft eerder wel voorstellen gesteund om medisch specialisten in loondienst te brengen,
maar het staat niet in hun verkiezingsprogramma.
0Staat niets over in het programma
2“Een financiële prikkel om veel behandelingen uit te voeren rijmt, niet met het streven de best
passende zorg te leveren. Daarom gaan alle medisch specialisten in loondienst van een ziekenhuis werken
en komen onder de wet normering topinkomens”
2“Medisch specialisten komen in loondienst.”
2“Specialisten gaan in loondienst werken.”
Een stelsel zonder zorgverzekeraars
0“Wij willen een solidair systeem voor zorgverzekeringen. We maken ons zorgen over de financiële
prikkels in de zorg die concurrentie aanwakkeren en die samenwerking en passende zorg belemmeren. De
zorgverzekeraar heeft een dienende rol en mag niet op de stoel van de zorgprofessional zitten. Het
oordeel van de arts/verpleegkundige is leidend.”
0“Laten we onze tijd niet verdoen aan stelseldiscussies, maar praktische verbeteringen
doorvoeren.”
2“We halen stapsgewijs de concurrentie en doorgeslagen marktwerking uit ons zorgstelsel en vormen
zorgverzekeraars zodra dit mogelijk is om tot publieke zorgfondsen. In de overgangsfase van
zorgverzekeraars naar zorgfondsen krijgt in iedere regio één zorgverzekeraar de taak om regionale
zorgafspraken te maken met zorgaanbieders, die alle verzekeraars in die regio moeten volgen.”
0Staat niet in hun programma en de PVV heeft zich eerder kritisch uitgelaten over het Nationaal
ZorgFonds
0BBB wil een betere positie van zorgverleners tegenover de zorgverzekeraars, mind bureaucratie en
minder labels, maar pleit in hun verkiezingsprogramma niet voor een het afschaffen van de
zorgverzekeraars of het oprichten van een Nationaal ZorgFonds.
0D66 pleit in haar programma niet voor een stelsel zonder zorgverzekeraars
1“Het ziekenfonds komt terug met een uitgebreide dekking, ook voor mondzorg, fysiotherapie en
(definitieve) anticonceptie. De premie wordt verlaagd en de inkomensafhankelijke bijdrage gaat omhoog.
De zorgtoeslag wordt zo overbodig en het mijden van zorg door de angst voor te hoge kosten wordt
tegengegaan.” In het oude ziekenfondssysteem bestonden er wel private zorgverzekeraars waar mensen
met
een hoger inkomen op waren aangewezen, het is onduidelijk of de PvdD hier weer naar terug wil, of
dat
zij ziekenfondsen voor iedereen willen.
2“Er komt een Nationaal ZorgFonds, waardoor de huidige wildgroei aan zorgpolissen en zorgverzekeraars
overbodig wordt.”
Totaal
3
0
8
6
4
2
10
12
Groen = 2 punten
Oranje = 1 punt
Rood = 0 punten
(Klik op de
punten voor aanvullende informatie)
Totale punten per partij
SP
12
PvdD
10
GL/PvdA
8
PVV
6
BBB
4
NSC
3
D66
2
VVD
0
Eigen risico afschaffen
SP
2“Het eigen risico gaat naar nul.”
PvdD
2“Het eigen risico wordt afgeschaft. Ook de eigen bijdrage voor chronisch zieken wordt
afgeschaft”
PVV
2“We schaffen het eigen risico af.”
GL/PvdA
1“We schaffen het eigen risico stapsgewijs af. Het vrijwillig eigen risico verdwijnt helemaal.” Uit
de doorrekening van het CPB blijkt dat ze het eigen risico de volgende kabinetsperiode willen
verlagen naar €285
BBB
1“Het eigen risico wordt sterk verlaagd en indien mogelijk de komende jaren afgeschaft.”
NSC
0"We zorgen ervoor dat het eigen risico voor mensen minder belastend is door hen niet te dwingen om
het volledige eigen risico in één keer te betalen, maar per behandeling een deel van het eigen risico.
De optie om het eigen risico te verhogen ondermijnt de risicosolidariteit in de zorg en willen we
schrappen.”
D66
0“We bevriezen het eigen risico op €385. De afgelopen periode zijn stappen gezet om het eigen risico
slimmer in te richten. In plaats van direct het volledig eigen risico van €385 per jaar kwijt te zijn,
geldt nu dat voor diverse behandelingen maximaal €150 wordt geïnd. De komende jaren verbeteren we dit
systeem.”
VVD
0“We maken het eigen risico behapbaar door mensen niet in één keer hun eigen risico te laten betalen,
maar kiezen voor een betaling per behandeling tot het maximum van het verplicht eigen risico. We brengen
rust in het vaststellen van het eigen risico, door de indexering niet jaarlijks te laten plaatsvinden,
maar de hoogte langere tijd vast te zetten. Stapeling van eigen bijdragen gaan we tegen.”
Inkomensafhankelijke zorgpremie
SP
2“De zorgpremies maken we inkomensafhankelijk, mensen met een lager en middeninkomen profiteren
hiervan.”
PvdD
2“Het ziekenfonds komt terug met een uitgebreide dekking, ook voor mondzorg, fysiotherapie en
(definitieve) anticonceptie. De premie wordt verlaagd en de inkomensafhankelijke bijdrage gaat omhoog.
De zorgtoeslag wordt zo overbodig en het mijden van zorg door de angst voor te hoge kosten wordt
tegengegaan.”
GL/PvdA
1“De nominale zorgpremie wordt verlaagd voor iedereen, zodat we ook de zorgtoeslag kunnen
afschaffen.”
BBB
1“De verdeling van zorgkosten voor burgers moet eerlijker; middeninkomens dragen procentueel het meest
bij. BBB wil hier verandering in brengen.”
PVV
0“Meevallers op zorg naar lagere zorgpremie”
NSV
0“Wij houden vast aan solidariteit in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg door een collectieve
basisverzekering met een niet-inkomensafhankelijke basispremie, aangevuld met inkomensafhankelijke
bijdragen en met bijdragen uit algemene middelen.”
D66
0Staat niets over in het verkiezingsprogramma
VVD
0“Mensen moeten in de toekomst niet de helft van hun inkomen kwijt zijn aan zorgkosten. Dat vraagt om
grip op betaalbaarheid, én de verantwoordelijkheid terug in het stelsel.”
De markt in de zorg afschaffen
SP
2“De zorg is geen markt. Ondernemers die streven naar winst krijgen geen kans meer in de zorg. We
stoppen met de aanbestedingen, ook voor de gemeentelijke zorgtaken. Ziekenhuizen worden niet meer
gefinancierd per verrichting, er komt een andere manier van financiering van zorg. Voor alle zorg gaat
voortaan een verbod gelden op winstuitkeringen”
PvdD
2“Er komt een eerlijke verdeling van de lasten en een einde aan het dominante marktdenken in de
zorg.”
GL/PvdA
1“We halen stapsgewijs de concurrentie en doorgeslagen marktwerking uit ons zorgstelsel en vormen
zorgverzekeraars zodra dit mogelijk is om tot publieke zorgfondsen. In de overgangsfase van
zorgverzekeraars naar zorgfondsen krijgt in iedere regio één zorgverzekeraar de taak om regionale
zorgafspraken te maken met zorgaanbieders, die alle verzekeraars in die regio moeten volgen.”
PVV
1“Acute zorg uit marktwerking”
BBB
1“Marktwerking beperken we door één basisverzekeringspolis wettelijk verplicht te maken en de
verschillen in premies te maximeren. Het aanbod in zorgverzekeringen is erg uitgebreid en
onoverzichtelijk. Hierdoor is het goed kunnen vergelijken van de verschillende zorgverzekeringen lastig.
BBB wil een vereenvoudiging van het stelsel en daar hoort het terugdringen van het aantal labels en het
aantal polissen bij. De verschillen en de marktwerking zijn terug te vinden in de aanvullende
polissen."
NSC
1“We willen een gezondheidsstelstel waarin de mens centraal staat, er minder marktwerking is en het
nijpende personeelsprobleem wordt bestreden.”
D66
0“De markt waarin onze zorgaanbieders en zorgverleners opereren, moet eerlijk en efficiënt zijn. Bij
de zorg spelen publieke belangen een grote rol. Dit vraagt daarom goede sturing vanuit de overheid om
deze belangen te beschermen.”
VVD
0“Laten we onze tijd niet verdoen aan stelseldiscussies, maar praktische verbeteringen
doorvoeren.”
Spoedeisende hulpposten heropenen
SP
2“Elke regio in Nederland verdient een volwaardig ziekenhuis, ook voor spoedeisende zorg (waaronder
acute verloskunde). Er verdwijnen geen ziekenhuizen of afdelingen meer en daar waar dat nodig is gaan we
reeds gesloten afdelingen weer openen”
PvdD
1“De zorg blijft regionaal toegankelijk en lokale ziekenhuizen blijven overeind.”
GL/PvdA
1“Waar je ook woont, de ambulance moet je altijd op tijd kunnen bereiken om je naar een ziekenhuis in
de buurt te brengen. We gaan de verschraling van zorgvoorzieningen actief tegen en zetten in op het
behoud van streekziekenhuizen. Door de basiszorg en diagnosecapaciteit goed te spreiden houden we de
zorg voor iedereen toegankelijk. We zijn voor de samenwerking en de bundeling van expertise tussen
ziekenhuizen en specialistenteams waar het gaat om de hoog-specialistische zorg. We stimuleren
kennisdeling zodat patiënten in elk ziekenhuis toegang hebben tot de beste kennis en therapieën. De
acute zorg gaan we financieren op basis van beschikbaarheid en niet langer per verrichte handeling. We
geven de regionale en lokale politiek een belangrijke stem in de besluitvorming over de beschikbaarheid
en zorgen dat hulpposten en basiszorg ook goed bereikbaar zijn voor mensen zonder auto in heel
Nederland. Dit zal volgens landelijke normen gebeuren.”
PVV
1“Steeds meer spoedeisendehulpposten en intensive cares worden gesloten. Door concurrentie verdwijnt
er steeds meer zorg uit streekziekenhuizen en vallen er steeds meer om. We stellen voor de acute zorg
uit de markwerking te halen en deze te financieren op basis van een beschikbaarheidsbijdrage zoals de
ambulancezorg en de brandweer.”
BBB
1“We zorgen voor sterke acute zorg in de regio. SEH, ziekenhuizen en huisartsenposten worden niet
gesloten, maar we zetten in op samenwerking.”
NSC
1“Niet-complexe ziekenhuiszorg, zoals de meeste spoedeisende hulp, verloskunde en poliklinieken, kan
het meest doelmatig op regionale schaal worden georganiseerd. We zetten ons daarom in voor het behoud
van streekziekenhuizen. Waar nodig passen we de financiering aan op de beschikbaarheid van regionale
zorgvoorzieningen. Voor topklinische laagfrequente behandelingen kan centralisatie verdedigbaar
zijn.”
D66
0“Als een ziekenhuis(afdeling) de zorgkwaliteit zoals vastgelegd in minimale kwaliteitseisen niet kan
borgen kan dit, na gesprekken met toezichthouders, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden en het
uitblijven van verbeteringen ondanks inzet van partijen, betekenen dat een ziekenhuis of afdeling moet
sluiten. Een patiënt moet er namelijk op kunnen rekenen dat zorg voldoet aan minimale kwaliteitseisen.
Een eventuele sluiting moet altijd gepaard gaan met zorgvuldige afbouw, afspraken over het overnemen van
patiënten en duidelijke en proactieve communicatie richting patiënten, andere zorgpartijen en (lokale)
belanghebbenden"
VVD
0“Als spoedzorg in de regio verandert, dan verwachten we dat zorgaanbieders inhoudelijk reageren op
aangedragen bezwaren. We scherpen regelgeving aan.”
Artsen in loondienst
SP
2“Specialisten gaan in loondienst werken.”
PvdD
2“Medisch specialisten komen in loondienst.”
GL/PvdA
2“De medisch specialisten komen in loondienst en dat onder de Wet normering topinkomens (Wnt).”
PVV
2De PVV heeft eerder wel voorstellen gesteund om medisch specialisten in loondienst te brengen,
maar het staat niet in hun verkiezingsprogramma.
D66
2“Een financiële prikkel om veel behandelingen uit te voeren rijmt, niet met het streven de best
passende zorg te leveren. Daarom gaan alle medisch specialisten in loondienst van een ziekenhuis werken
en komen onder de wet normering topinkomens”
NSC
1“We stimuleren dat medisch specialisten in loondienst komen. De toetsing aan Wet normering
topinkomens geldt voor iedereen in de zorg”
BBB
0Staat niets over in het programma.
VVD
0Staat niets over in het programma.
Een stelsel zonder zorgverzekeraars
SP
2“Er komt een Nationaal ZorgFonds, waardoor de huidige wildgroei aan zorgpolissen en zorgverzekeraars
overbodig wordt.”
GL/PvdA
2“We halen stapsgewijs de concurrentie en doorgeslagen marktwerking uit ons zorgstelsel en vormen
zorgverzekeraars zodra dit mogelijk is om tot publieke zorgfondsen. In de overgangsfase van
zorgverzekeraars naar zorgfondsen krijgt in iedere regio één zorgverzekeraar de taak om regionale
zorgafspraken te maken met zorgaanbieders, die alle verzekeraars in die regio moeten volgen.”
PvdD
1Het ziekenfonds komt terug met een uitgebreide dekking, ook voor mondzorg, fysiotherapie en
(definitieve) anticonceptie. De premie wordt verlaagd en de inkomensafhankelijke bijdrage gaat omhoog.
De zorgtoeslag wordt zo overbodig en het mijden van zorg door de angst voor te hoge kosten wordt
tegengegaan.” In het oude ziekenfondssysteem bestonden er wel private zorgverzekeraars waar mensen
met een hoger inkomen op waren aangewezen, het is onduidelijk of de PvdD hier weer naar terug wil,
of dat zij ziekenfondsen voor iedereen willen.
PVV
0Staat niet in hun programma en de PVV heeft zich eerder kritisch uitgelaten over het Nationaal
ZorgFonds.
BBB
0BBB wil een betere positie van zorgverleners tegenover de zorgverzekeraars, mind bureaucratie en
minder labels, maar pleit in hun verkiezingsprogramma niet voor een het afschaffen van de
zorgverzekeraars of het oprichten van een Nationaal ZorgFonds.
NSC
0"Wij willen een solidair systeem voor zorgverzekeringen. We maken ons zorgen over de financiële
prikkels in de zorg die concurrentie aanwakkeren en die samenwerking en passende zorg belemmeren. De
zorgverzekeraar heeft een dienende rol en mag niet op de stoel van de zorgprofessional zitten. Het
oordeel van de arts/verpleegkundige is leidend.”
D66
0D66 pleit in haar programma niet voor een stelsel zonder zorgverzekeraars,
VVD
0"Laten we onze tijd niet verdoen aan stelseldiscussies, maar praktische verbeteringen
doorvoeren."

In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt. Zo simpel is het. Maar er staat een boete van
€385,- op ziek zijn: het eigen risico. De zorg is veel te bureaucratisch. En aan de marketing van zorgverzekeraars
en het jaarlijkse overstapcircus worden miljarden verspild. De kwaliteit gaat omlaag, de kosten omhoog. Dat moet
anders. Wij zeggen: schaf de zorgverzekeraars af en zet één Nationaal ZorgFonds op. Zonder onnodige bureaucratie en geldverslindende concurrentie. En zonder eigen risico.

 

Deel deze pagina